مسعود نقره کار : “حقوق بشر” خواست مشترک ملت ها

Dec 11, 20090 comments

Massoud Noghrekar

“حقوق بشر” خواست مشترک ملت ها

اعلامیه جهانی حقوق بشردر کنار اهمیت تاریخی و سیاسی اش , به دلیل ماهیت انسانی و نیز فعالیت و تلاش چشمگیر باورمندان به آن, بیش از پیش به خواست مشترک ملت ها بدل شده است. این واقیعت را  بخش بزرگی از مردم میهنمان نیز پیشاروی ما و مردم جهان قرار داده اند. جهان شاهد رشد روز افزون آگاهی حقوق بشری در ایران  و تلاش شجاعانه مردم آگاه این سرزمین برای تحقق عملی آن است.

متاسفانه حکومت اسلامی ایران , بنا به ذات ارتجاعی و ضد دموکراتیک اش ” حقوق بشر ” را بر نمی تابد. به همین دلیل نیز حکومت اسلامی در طی سی سال گذشته مرتکب 6 کشتار بزرگ از دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی خود شده است. این حکومت در سی سال گذشته آزادی و عدالت را که جوهره ی “حقوق بشر” است , سرکوب کرده است. این حکومت آزادی های فردی و اجتماعی مردم میهنمان را سلب کرده است , و حقوق بنیادین فرد و خانواده رانقض و یا به قوانین ارتجاعی آلوده است. این حکومت آزادی های عمومی  , سیاسی و اجتماعی  , همچون آزادی اندیشه , بیان و قلم و آزادی بر پایی تشکل و انتخابات را سرکوب و سلب کرده است و در راه تحقق تامین خواست های عادلانه ی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی مردم نیز گام بر نداشته است. این حکومت ” حقوق بشر” در ایران را ” ذبح شرعی” کرده است.

وظیفه ما ست  که در مقابله با چنین حکومتی حول اعلامیه جهانی حقوق بشر گرد آییم و این اعلامیه را یکی از مبانی همکاری  و مبارزه ی خود علیه حکومت اسلامی قرار دهیم.

مسعود نقره کار

10 دسامبر سال2009

mas (2)