سرآغاز سخن در تجمع های روز جهانی اقدام

Oct 9, 20090 comments

در تاریخ لحظات حساسی وجود داشته که مردم برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود بپا خاسته اند. یکبار دیگر ما در چنین لحظه حساس تاریخی ای قرار گرفته ایم. اعتراضات مردمی در ایران به جنبش گاندی در هندوستان، حقوق شهروندی مارتین لوتر کینگز در امریکا و جنبش ضد آپارتاید نلسون ماندلا پیوسته است. ما امروز شاهد خشم و همبستگی جهانی هستیم. امروز؛ سوم مرداد ماه، روز جهانی اقدام، دنیا با مردم ایران متحد شده است. امروز همه ما در کنار هم متحد برای ایران هستیم. اتحاد برای ایران یک ائتلاف جمعی غیر سیاسی از فعالان و سازمان های حقوق بشر است و هیچ برنامه سیاسی را تبلیغ نمی کند. اتحاد برای ایران با هر گونه مداخله خارجی یا حمله نظامی علیه ایران مخالف است. تنها هدف ما حمایت از حقوق بشر مردم در ایران و جلوگیری از نقض گسترده و سازماندهی شده حقوق مردم در ایران است. ما مروج فعالیت صلح آمیز و غیر خشونت آمیز هستیم. امروز ما در کنار یکدیگر تجمع کرده ایم تا همبستگی خود را با مردم ایران نشان دهیم. هر چند که ما مایلیم که حق تک تک ما در ابراز وجود و آزادی بیان به رسمیت شناخته شود، اما مهم این است که علت واقعی جمع شدن خودمان را در این روز به خاطر بسپاریم. ما امروز بخاطر خودمان یا خواسته های شخصی مان جمع نشده ایم، بلکه ما اینجا هستیم بخاطر خواهران و برادرانمان در ایران و خواسته های آنها. امروز ما باید خیلی مسالمت آمیز در کنار هم باشیم تا وحدت خودمان را نشان دهیم و جهان ببیند که ما برای ایران متحد هستیم. فراتر از روز جهانی اقدام برای ایران، ما خواستار مداخله سازمان ملل متحد هستیم، ما خواستار پایان دادن به مصلحت سیاسی و منافع شرکت هایی هستیم که زندگی انسان ها را به خطر می اندازد، ما خواستار ادامه فعالیت جهانی حقوق بشر برای مردم ایران هستیم. سازمان ملل متحد باید در باره نقض سازماندهی شده و ناگوار حقوق بشر در ایران؛ زندانی ها، شکنجه ها، ناپدید شدگان و کشته شدگان، فورا تحقیق کند. ایران نباید زیمباوه دیگری بشود. ما از فعالان اتحاد برای ایران می خواهیم که به دولت های خود بگویند که حقوق بشر مردم ایران باید در اولویت قرارگیرد و محور اصلی سیاست های خارجی آنها باشد. چنین سیاستی باید منشاء حقوق بشری داشته باشد، نه اینکه از مصلحت سیاسی یا منافع شرکت ها تبعیت کند. همبستگی بی سابقه جهانی امروز با مردم ایران تنها آغاز یک جنبش در مقیاس جهانی در حمایت از حقوق انسانی و شهروندی مردم در ایران است. چالش ها ممکن است که سخت و دیرپا باشند اما ما با حرکت های جمعی خود بر آنها پیروز خواهیم شد. ما اتحاد برای ایران هستیم.

در تاریخ لحظات حساسی وجود داشته که مردم برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود بپا خاسته اند. یکبار دیگر ما در چنین لحظه حساس تاریخی ای قرار گرفته ایم. اعتراضات مردمی در ایران به جنبش گاندی در هندوستان، حقوق شهروندی مارتین لوتر کینگز در امریکا و جنبش ضد آپارتاید نلسون ماندلا پیوسته است. ما امروز شاهد خشم و همبستگی جهانی هستیم. امروز؛ سوم مرداد ماه، روز جهانی اقدام، دنیا با مردم ایران متحد شده است. امروز همه ما در کنار هم متحد برای ایران هستیم. اتحاد برای ایران یک ائتلاف جمعی غیر سیاسی از فعالان و سازمان های حقوق بشر است و هیچ برنامه سیاسی را تبلیغ نمی کند. اتحاد برای ایران با هر گونه مداخله خارجی یا حمله نظامی علیه ایران مخالف است. تنها هدف ما حمایت از حقوق بشر مردم در ایران و جلوگیری از نقض گسترده و سازماندهی شده حقوق مردم در ایران است. ما مروج فعالیت صلح آمیز و غیر خشونت آمیز هستیم. امروز ما در کنار یکدیگر تجمع کرده ایم تا همبستگی خود را با مردم ایران نشان دهیم. هر چند که ما مایلیم که حق تک تک ما در ابراز وجود و آزادی بیان به رسمیت شناخته شود، اما مهم این است که علت واقعی جمع شدن خودمان را در این روز به خاطر بسپاریم. ما امروز بخاطر خودمان یا خواسته های شخصی مان جمع نشده ایم، بلکه ما اینجا هستیم بخاطر خواهران و برادرانمان در ایران و خواسته های آنها. امروز ما باید خیلی مسالمت آمیز در کنار هم باشیم تا وحدت خودمان را نشان دهیم و جهان ببیند که ما برای ایران متحد هستیم. فراتر از روز جهانی اقدام برای ایران، ما خواستار مداخله سازمان ملل متحد هستیم، ما خواستار پایان دادن به مصلحت سیاسی و منافع شرکت هایی هستیم که زندگی انسان ها را به خطر می اندازد، ما خواستار ادامه فعالیت جهانی حقوق بشر برای مردم ایران هستیم. سازمان ملل متحد باید در باره نقض سازماندهی شده و ناگوار حقوق بشر در ایران؛ زندانی ها، شکنجه ها، ناپدید شدگان و کشته شدگان، فورا تحقیق کند. ایران نباید زیمباوه دیگری بشود. ما از فعالان اتحاد برای ایران می خواهیم که به دولت های خود بگویند که حقوق بشر مردم ایران باید در اولویت قرارگیرد و محور اصلی سیاست های خارجی آنها باشد. چنین سیاستی باید منشاء حقوق بشری داشته باشد، نه اینکه از مصلحت سیاسی یا منافع شرکت ها تبعیت کند. همبستگی بی سابقه جهانی امروز با مردم ایران تنها آغاز یک جنبش در مقیاس جهانی در حمایت از حقوق انسانی و شهروندی مردم در ایران است. چالش ها ممکن است که سخت و دیرپا باشند اما ما با حرکت های جمعی خود بر آنها پیروز خواهیم شد. ما اتحاد برای ایران هستیم.