حق انتخاب پوشش

حق انتخاب پوشش

۹۷۰ نفر این دادخواست را امضا کردند حق انتخاب پوشش که خود بخش مهمی از دو حق اساسی «مالکیت بر بدن» و «آزادی عقیده» است، جزء بنیادی‌ترین حقوق انسانی...