صدای آمریکا: کمیسر حقوق سازمان ملل متحد،علیرغم هشدار  فعالان حقوق بشر در مورد خطر تبلیغاتی بودن این دیدار، با مقامات ایران ملاقات کرد.

صدای آمریکا: کمیسر حقوق سازمان ملل متحد،علیرغم هشدار فعالان حقوق بشر در مورد خطر تبلیغاتی بودن این دیدار، با مقامات ایران ملاقات کرد.

واشنگتن - دفتر حقوق بشر سازمان ملل اولین بیانیه خود را درباره سفر جنجالی یک مقام حقوق بشر سازمان ملل به ایران صادر کرد و به صدای آمریکا گفت که از...

حق انتخاب پوشش

حق انتخاب پوشش

۹۷۰ نفر این دادخواست را امضا کردند حق انتخاب پوشش که خود بخش مهمی از دو حق اساسی «مالکیت بر بدن» و «آزادی عقیده» است، جزء بنیادی‌ترین حقوق انسانی...