ما کنشگران، دگراندیشان و زندانیان سیاسی سابق ایرانی هستیم. هدف ما توانمندسازی ایرانیان و پشتیبانی از آزادی در ایران است.
به ما بپیوندید

موزیک ویدیوی انقلاب عشق از مژگان عظیمی
فیلم را ببینید

رسانه‌ها

گفت‌وگوی محمود معصومی با ایران اینترنشنال در ارتباط با اطلس زندان‌های ایران

گفت‌وگوی فیروزه محمودی با ایران اینترنشنال در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱

گفت‌وگوی شقایق نوروزی با ایران اینترنشنال در ارتباط با اسارت بدن‌های زنانه

ما به جنبش‌های اجتماعی، مبارزین راه آزادی، جامعه مدنی، جوامع به حاشیه‌رانده شده و مردم عادی ایران قدرت می‌بخشیم تا دست به پیشبرد دستجمعی برابری اجتماعی و حقوق بشر در ایران بزنیم. ما این کار را از طریق فن‌آوری، استناد، ایجاد آگاهی و ظرفیت‌سازی انجام می‌دهیم.

اطلس زندان‌های ایران

جامع‌ترین جدول داده‌های زندانیان سیاسی، زندان‌ها و قضات در ایران

کنشگری امن

راهنمای ما برای کاهش مخاطرات کنش‌گری را داون‌لود کنید

گرشاد

نرم‌افزار تلفنی که از طریق جمع‌سپاری از ایرانیان در مقابل گشت ارشاد و نیروهای امنیتی محافظت می‌کند

Coffee Bean

‌بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار

 بازدید مطالب “کنشگری امن” در شبکه‌های اجتماعی. به اشتراک گذاری اطلاعات برای محافظت از فعالان و کمک به برنده شدن آنها.

Coffee Bean

بیش از ۱۹ هزار

تعداد موارد ثبت‌شده بدرفتاری و نقض حقوق زندانیان توسط اطلس زندان‌های ایران

Coffee Bean

بیش از ۲۰۰ هزار

دفعات دانلود گرشاد برای کمک به ایرانیان جهت جلوگیری از گشت ارشاد و نیروهای امنیتی

Coffee Bean

بیش از ۶۵۰ هزار

دفعات حمایت از ایرانیان از طریق نرم‌افزارهای جامعه مدنی