برای رسانه

برای سوال های رسانه ای لطفا با media@united4iran.org تماس بگیرید .برای تمامی سایر سوال ها لطفا با
info@united4iran.org تماس بگیرید.

فیروزه محمودی، مدیر اجرایی سازمان «اتحاد برای ایران» می تواند درباره اوضاع حقوق بشر در ایران، جنبش ها و شرایط مربوط
به خیزش و همچنین پروژه ها و تاریخ سازمان «اتحاد برای ایران» صحبت کند .

شقایق نوروزی، مدیر ارتباطات «اتحاد برای ایران» می تواند در مورد مسائل متعدد مربوط به «اتحاد برای ایران»، اخبار کنونی در
ایران، جامعه مدنی و جنبش های کنشگری در ایران و بخصوص جنبش زنان و شرایط و مبارزات گروه های قومی ایران صحبت کند.