برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

مهرانگیز کار: چرا باید پیگیر وضعیت#نرگس‌محمدی باشیم

نرگس محمدی مي خواهد نيروهاي امنيتي و قوه قضاييه را متقاعد كند تا با فرزندانش كه به ناچار به اروپا رفته اند تا در نبود مادر زنداني، با پدر زندگي كنند، تلفني صحبت كند.
قوانين بين المللی و قوانين داخلی ايران، حق ديدار و تماس با فرزند را برای هر مرد و زن كه به هر دليل زنداني مي شوند به رسميت شناخته است. حتا جانيان، كلاهبرداران، قاچاقچيان مواد مخدر از اين حق كه يك حق نامشروط است برخوردارند.
سيامك پورزند و فرزندانش سالها از اين حق محروم بودند. حتا به هزينه خانواده با تماس تلفني پدر با فرزندان مقيم خارج موافقت نشد و انها تا پدر زندانی بود از شنيدن صداي او محروم ماندند. هنوز نمي دانيم اگر روزی و روزگاری اين نظام امنيتي- قضايي زير فشار پاسخگو بشود، چگونه از خود دفاع مي كند.
به هر روي صرفنظر از اين كه رفتار نرگس محمدي مصداق جرم نبوده، دارند حقوق مادرانه اش را هم زير پا مي گذارند. او را به حال خود در اعتصاب غذا وانهاده اند تا بميرد و سپس بگويند عزرائيل به زندان ها هم سر مي زند.
تا هنوز عزرائيل از استين سازمان زندانها و نيروهاي امنيتي- قضايي بيرون نيامده، هشدار مي دهيم فورا او را با فرزندانش در تماس بگذارند و ازادش كنند.
اين نه تنها خواسته اي انسانی و حقوق بشري است، بلكه مستند به قوانين شهروندي ناظر بر زندان ها نيز هست.